Regulamin uczestnictwa w kursach językowych w szkole Casa de la lengua

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Szkoła kontaktuje się z Słuchaczem mailowo bądź telefonicznie w celu: poinformowania
  o zmianie w harmonogramie zajęć, odwołaniu zajęć z powodu nieobecności lektora. Szkoła może
  również kontaktować się z Słuchaczem w celu zapytania o dłuższą nieobecność, przekazania
  informacji nt. materiału przerobionego na zajęciach w przypadku nieobecności Słuchacza,
  poinformowania o zaleganiu z płatnością, przesłania oferty dotyczącej kontynuacji nauki po
  zakończonym kursie, a także przeprowadzenia dodatkowych zajęć w trakcie trwania i po
  zakończonym kursie.

RABATY

 1. Słuchacze Szkoły mają prawo do następujących rabatów:
  • 5% dla osób kontynuujących naukę w kolejnym roku szkolnym,
  • 5% dla członków najbliższej rodziny (rabat udzielany przy wspólnym zapisie),
  • 5% za polecenie Szkoły znajomym, którzy zapiszą się na kurs w Szkole w tym samym roku
   szkolnym (rabat przyznawany jest po uiszczeniu całości opłaty za dany rok szkolny przez
   osobę poleconą),
  • 10% rabatu przy zapisie na drugi kurs w Szkole – rabat dotyczy tańszego kursu.
 2. Rabaty można sumować do wysokości 10%.
 3. W przypadku gdy któryś z warunków uprawniający do otrzymania rabatu nie zostanie spełniony,
  Słuchacz zobowiązany jest dokonać dopłaty do pełnej wartości kursu.
 4. Rabat udzielany jest w momencie zapisu na kurs.
 5. Podczas kursów wakacyjnych rabaty nie są honorowane.

OBOWIĄZKI SŁUCHACZA

 1. Słuchacz zobowiązany jest do systematycznego pisania kartkówek i testów. W przypadku
  nieobecności na zajęciach i niemożliwości napisania kartkówki/testu w wyznaczonym terminie,
  Słuchacz zobowiązany jest do napisania ich w innym terminie poza zajęciami grupy. 
 2. Słuchacz zobowiązuje się do wyciszenia telefonu podczas zajęć. W przypadku konieczności
  przeprowadzenia rozmowy Słuchacz zobowiązany jest opuścić salę lekcyjną na czas trwania
  rozmowy. W przypadku niezastosowania się do powyższych ustaleń lektor ma prawo poprosić
  Słuchacza o wyłączenie telefonu lub o opuszczenie sali lekcyjnej na czas wykonywania rozmowy. 
 3. Niedopuszczalne jest, aby Słuchacz swoim zachowaniem uniemożliwiał pracę lub przeszkadzał
  w pracy pozostałym Słuchaczom bądź lektorowi. 
 4. Słuchacz zobowiązuje się do przestrzegania poleceń lektora, w tym dotyczących aktywnego
  udziału w zajęciach, pracy w wyznaczonych parach/grupach i zajmowania wskazanych przez
  lektora miejsc w sali. 
 5. Słuchacz zobowiązany jest nabyć używany na kursie podręcznik.

LEKTOR I ZAJĘCIA

 1. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektora przed i w trakcie trwania zajęć.
 2. Zajęcia stacjonarne mogą być nagrywane, przy czym kamera zwrócona jest na lektora. Zajęcia
  on-line mogą być nagrywane celem zapewnienia ich dostępności po zajęciach. 
 3. Zajęcia mogą być wizytowane przez pracownika Szkoły, nie częściej jednak niż dwa razy
  w semestrze.

PLATFORMA E-LEARNINGOWA

 1. Słuchacz otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej, na której umieszczane będą informacje
  dotyczące materiału zrealizowanego podczas zajęć i zadanej pracy domowej. 
 2. Materiały umieszczane na platformie są własnością szkoły językowej Casa de la Lengua.
  Słuchacz zobowiązuje się do nieudostępniania ich osobom trzecim.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

W celu uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kursu obejmującego dwa semestry nauki (pełen
poziom kompetencji językowych), Słuchacz zobowiązany jest zaliczyć 80% kartkówek i testów na
poziomie przynajmniej 60% oraz test końcowy i oddać wymagane prace, a także uczestniczyć w
minimum 70% zajęć.